Sai Baba Ashtothram Telugu

Bigg Boss 7 Telugu Vote

108 Names of Shridi Sai Baba Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Telugu

View in PDF

Watch Video

సాయి బాబా అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం సాయినాథాయ నమః
ఓం లక్ష్మీ నారాయణాయ నమః
ఓం శ్రీ రామకృష్ణ మారుత్యాది రూపాయ నమః
ఓం శేషశాయినే నమః
ఓం గోదావరీతట శిరడీ వాసినే నమః
ఓం భక్త హృదాలయాయ నమః
ఓం సర్వహృద్వాసినే నమః
ఓం భూతావాసాయ నమః
ఓం భూత భవిష్యద్భావవర్జతాయ నమః
ఓం కాలాతీ తాయ నమః || 10 ||

ఓం కాలాయ నమః
ఓం కాలకాలాయ నమః
ఓం కాల దర్పదమనాయ నమః
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం అమర్త్యాయ నమః
ఓం మర్త్యాభయ ప్రదాయ నమః
ఓం జీవాధారాయ నమః
ఓం సర్వాధారాయ నమః
ఓం భక్తా వన సమర్థాయ నమః
ఓం భక్తావన ప్రతిఙ్ఞాయ నమః || 20 ||

ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః
ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః
ఓం ధన మాంగల్యదాయ నమః
ఓం బుద్ధీ సిద్ధీ దాయ నమః
ఓం పుత్ర మిత్ర కళత్ర బంధుదాయ నమః
ఓం యోగక్షేమ మవహాయ నమః
ఓం ఆపద్భాంధవాయ నమః
ఓం మార్గ బంధవే నమః
ఓం భుక్తి ముక్తి సర్వాపవర్గదాయ నమః
ఓం ప్రియాయ నమః || 30 ||

ఓం ప్రీతివర్ద నాయ నమః
ఓం అంతర్యానాయ నమః
ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః
ఓం ఆనంద దాయ నమః
ఓం ఆనందదాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓం ఙ్ఞాన స్వరూపిణే నమః
ఓం జగతః పిత్రే నమః || 40 ||

ఓం భక్తా నాం మాతృ దాతృ పితామహాయ నమః
ఓం భక్తా భయప్రదాయ నమః
ఓం భక్త పరాధీ నాయ నమః
ఓం భక్తానుగ్ర హకాతరాయ నమః
ఓం శరణాగత వత్సలాయ నమః
ఓం భక్తి శక్తి ప్రదాయ నమః
ఓం ఙ్ఞాన వైరాగ్యదాయ నమః
ఓం ప్రేమప్రదాయ నమః
ఓం సంశయ హృదయ దౌర్భల్య పాపకర్మవాసనాక్షయక రాయ నమః
ఓం హృదయ గ్రంధభేద కాయ నమః || 50 ||

ఓం కర్మ ధ్వంసినే నమః
ఓం శుద్ధసత్వ స్ధితాయ నమః
ఓం గుణాతీ తగుణాత్మనే నమః
ఓం అనంత కళ్యాణగుణాయ నమః
ఓం అమిత పరాక్ర మాయ నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం దుర్దర్షా క్షోభ్యాయ నమః
ఓం అపరాజితాయ నమః
ఓం త్రిలోకేసు అవిఘాతగతయే నమః
ఓం అశక్యర హితాయ నమః || 60 ||

ఓం సర్వశక్తి మూర్త యై నమః
ఓం సురూపసుందరాయ నమః
ఓం సులోచనాయ నమః
ఓం మహారూప విశ్వమూర్తయే నమః
ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః
ఓం చింత్యాయ నమః
ఓం సూక్ష్మాయ నమః
ఓం సర్వాంత ర్యామినే నమః
ఓం మనో వాగతీతాయ నమః
ఓం ప్రేమ మూర్తయే నమః || 70 ||

ఓం సులభ దుర్ల భాయ నమః
ఓం అసహాయ సహాయాయ నమః
ఓం అనాధ నాధయే నమః
ఓం సర్వభార భ్రతే నమః
ఓం అకర్మానే కకర్మాను కర్మిణే నమః
ఓం పుణ్య శ్రవణ కీర్త నాయ నమః
ఓం తీర్ధాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం సతాంగ తయే నమః
ఓం సత్పరాయణాయ నమః || 80 ||

ఓం లోకనాధాయ నమః
ఓం పావ నాన ఘాయ నమః
ఓం అమృతాంశువే నమః
ఓం భాస్కర ప్రభాయ నమః
ఓం బ్రహ్మచర్యతశ్చర్యాది సువ్రతాయ నమః
ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః
ఓం సిద్దేశ్వరాయ నమః
ఓం సిద్ద సంకల్పాయ నమః
ఓం యోగేశ్వరాయ నమః
ఓం భగవతే నమః || 90 ||

ఓం భక్తావశ్యాయ నమః
ఓం సత్పురుషాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం సత్యతత్త్వబోధ కాయ నమః
ఓం కామాదిష డైవర ధ్వంసినే నమః
ఓం అభే దానందానుభవ ప్రదాయ నమః
ఓం సర్వమత సమ్మతాయ నమః
ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః
ఓం శ్రీ వేంకటేశ్వర మణాయ నమః
ఓం అద్భుతానంద చర్యాయ నమః || 100 ||

ఓం ప్రపన్నార్తి హరయ నమః
ఓం సంసార సర్వ దు:ఖక్షయకార కాయ నమః
ఓం సర్వ విత్సర్వతోముఖాయ నమః
ఓం సర్వాంతర్భ హిస్థితయ నమః
ఓం సర్వమంగళ కరాయ నమః
ఓం సర్వాభీష్ట ప్రదాయ నమః
ఓం సమర సన్మార్గ స్థాపనాయ నమః
ఓం సచ్చిదానంద స్వరూపాయ నమః
ఓం శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాథాయ నమః || 108 ||

108 Names of Shridi Sai Baba Ashtottara Sata Namavali Meaning in English

The One Who has the Wondrous Form of Lakshmi Narayana
The One Who is the Lord with the Form of Krishna, Rama, Shiva, and Anjaneya
The One Who Sleeps on Adi Shesha
The One Who Lived in Shirdi, Which is on the Shores of the Godavari
The One Who Merges with the Heart of His Devotees
The One Who Merges with all Hearts
The One Who Lives in all Beings
The One Who Removes Thoughts About the Past, Present, and Future
The One Who is Beyond Time || 10 ||

The One Who is Time
The One Who is the Killer of the God of Death
The One Who Removes the Pain Inflicted by the God of Death
The One Who has Conquered/Succeeded Death
The One Who is a Superhuman Being
The One Who Gives Salvation to Human Beings
The One Who is the Support of Life.
The One Who is the Support of Everything
The One Who is Worshipped by a Forest of Devotees
The One Who has Taken the Promise of Protecting His Devotees || 20 ||

The One Who Gives Food and Clothes
The One Who Grants Health and Comfort
The One Who Grants Well-Being and Health
The One Who Grants Wisdom and Power
The One Who Grants Sons, Friends, Wives, and Relatives
The One Who Looks After Our Well-Being
The One Who is the Friend in Times of Troubles and Distress
The One Who is Our Only Guide in Our Life Journey
The One Who Bestows Wealth, Everlasting Bliss and Eternal State (Heaven)
The One Who is Extremely Dear to Devotees || 30 ||

The One Who is Increases Our Devotion to God
The One Who is Indwelling Spirit
The One Who is Who is the Divine Truth
The One Who is Always Drowned in Eternal Bliss
The One Who Gives Immense (Divine) Pleasure
The One Who is the Supreme Lord
The One Who is the Ultimate Brahman
The One Who is the Divine Soul
The One Who is Wisdom Personified
The One Who is the Father of the universe || 40 ||

The One Who is Mother, Father, and Grandfather to all His Devotees
The One Who Gives Refuge to all Devotees
The One Who is in Control of His Devotees
The One Who Blesses His Devotees
The One Who Loves People Surrendering to Him
The One Who Gives Strength to His Devotees
The One Who Gives Wisdom and Renunciation
The One Who Showers Selfless Love on all His Devotees
The One Who Weakens the Weaknesses of the Heart and Propensity for Sins
The One Who Destroys the Attachment of the Heart || 50 ||

The One Who Destroys Our Sins Accumulated as a Result of Our Evil Activities
The One Who is in Pure Truth and Goodness
The One Who Possesses all Superior and Good Virtues
The One Who is the Limitless Good Qualities
The One Who Possesses Immeasurable Valour
The One Who is Always Victorious
The One Who Removes all Calamities of His Devotees
The One Who Can Never be Vanquished
The One Who can Freely Go Around all the Three Worlds Unobstructed
The One Who can Execute Everything Perfectly and Nothing is Impossible for Him || 60 ||

The One Who is the Idol of all Powers
The One Whose Form is Very Pretty
The One Whose Eyes are Attractive, Beautiful and Impressive
The One Who is the Form of the World with Several Forms
The One Who is Formless and Not Clear
The One Who is Beyond Thought
The One Who has a Micro-Form
The One Who is in Everything
The One Who is Beyond Mind and Words
The One Who is the Personification of Love || 70 ||

The One Who is Easy as Well as Difficult to Get
The One Who Helps People, Who Depend on Him
The One Who is the Merciful Lord of Orphans
The One Who Bears the Burden of Protecting His Devotees
The One Who Seems to be Not Doing Anything but Continuously Involved in Actions
The One Whose Sacred Name is Worthy of Being Sung and to be Listened to
The One Who is in the Form of all Sacred Rivers
The One Who is None Other Than Lord Krishna
The One Who is Always the Refuge of all
The One Who Possessed all the Merits of Being Worshipped by Good People || 80 ||

The One Who is the Lord of This Universe
The One Who Possesses the Most Sacred Form
The One Who is Divine Nectar
The One Who Shines Brilliantly Like the Sun
The One Who Observes the Penance of the Brahmachari
The One Who Embodies Truth and Righteousness
The One Who is the Master of all Eight Siddhis or Superhuman Faculties Like anima, legima etc
The One Who Executes His Wishes Perfectly and in no Time
The One Who is the Head of all Yogis or Ascetics
The One Who is the Supreme Lord of the Universe || 90 ||

The One Who is Fond of his Devotees
The One Who is Eternal, Unmanifest, Supreme Purusha
The One Who is the Highest and Supreme Being
The One Who Preaches the True Principles of Truth and Reality
The One Who Destroys the Six Foes, viz. Desire, Anger, Greed, Hatred, Pride, and Lust
The One Who Grants the Bliss of Realisation of the One Absolute
The One Who is Tolerant and Equal Towards all
The One Who is Dakshina Moorty (Lord Shiva)
The One Who is Lord Venkatesha (Lord Vishnu)
The One Who Performs Infinite, Marvellous Deeds (Miracles) || 100 ||

The One Who Removes the Difficulties of His Devotees
The One Who Reduces The Sorrow of the Entire World
The One Who is Omnipresent, With His Face Turning in all Directions, Omniscient
The One Who Exists Everywhere, Inside Everyone, and is all Knowing
The One Who is Always Doing Good and Auspicious for the Welfare of His Devotees
The One Who Fulfills the Genuine Wishes of his Devotees || 108 ||

108 Names of Shridi Sai Baba / Sai Baba Ashtottara Sata Namavali Lyrics in English
OM sri Sai Nathaaya namaha
OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha
OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha
OM Sri Sai Seshasai ne namaha
OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha
OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha
OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha
OM Sri Sai Bhoota vaasaya namaha
OM Sri Sai Bhootha bhavishyadbhaava varnithaaya namaha
OM Sri Sai Kaalaa thiithaaya namaha || 10 ||

OM Sri Sai Kaalaaya namaha
OM Sri Sai Kaala kaalaaya namaha
OM Sri Sai Kaaladarpa damanaaya namaha
OM Sri Sai Mrutyunjayaaya namaha
OM Sri Sai Amarthyaaya namaha
OM Sri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha
OM Sri Sai Jiivadhaaraaya namaha
OM Sri Sai Sarvadhaaraaya namaha
OM Sri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha
OM Sri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha || 20 ||

OM Sri Sai Anna vastra daaya namaha
OM Sri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha
OM Sri Sai Dhana maangalyapradaaya namaha
OM Sri Sai Buddhi siddhi pradaaya namaha
OM Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha
OM Sri Sai Yogaksheema vahaaya namaha
OM Sri Sai Aapadbhaandhavaaya namaha
OM Sri Sai Maargabandhavee namaha
OM Sri Sai Bhukti mukti swargaapavargadaaya namaha
OM Sri Sai Priyaaya namaha || 30 ||

OM Sri Sai Preeti vardhanaaya namaha
OM Sri Sai Antharyaminee namaha
OM Sri Sai Sacchitatmanee namaha
OM Sri Sai Nityanandaaya namaha
OM Sri Sai Parama sukhadaaya namaha
OM Sri Sai Parameeshwaraaya namaha
OM Sri Sai Parabrahmanee namaha
OM Sri Sai Paramaatmanee namaha
OM Sri Sai Gnaana Swaroopinee namaha
OM Sri Sai Jagath pithre namaha || 40 ||

OM Sri Sai Bhaktaanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha
OM Sri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha
OM Sri Sai Bhakta para dheenaya namaha
OM Sri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha
OM Sri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha
OM Sri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha
OM Sri Sai Gnana yraaghya prdaaya namaha
OM Sri Sai Preema pradaaya namaha
OM Sri Sai Samskhaya hrudaya dowurbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya namaha
OM Sri Sai Hrudayagranthi bheedakaaya namaha ||50 ||

OM Sri Sai Karma dhvamsiinee namaha
OM Sri Sai Suddasathva sthithaaya namaha
OM Sri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha
OM Sri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha
OM Sri Sai Amitha parakramaaya namaha
OM Sri Sai Jayinee namaha
OM Sri Sai Durdhaarshaa kshobyaaya namaha
OM Sri Sai Aparaajitaya namaha
OM Sri Sai Trilookeeshu avighaatha gatayee namaha
OM Sri Sai Ashakya rahitaaya namaha || 60 ||

OM Sri Sai Sarva shakti murthayee namaha
OM Sri Sai Suroopa sundaraaya namaha
OM Sri Sai Suloochanaaya namaha
OM Sri Sai Bahuroopa vishwamuurthayee namaha
OM Sri Sai Aroopaavyaktaaya namaha
OM Sri Sai Aachintyaaya namaha
OM Sri Sai Sookshmaaya namaha
OM Sri Sai Sarvaantharyaminee namaha
OM Sri Sai Manoovaaga theethaya namaha
OM Sri Sai Preemamoorthayee namaha || 70 ||

OM Sri Sai Sulabha durlabhaaya namaha
OM Sri Sai Asahaaya sahaayaaya namaha
OM Sri Sai Anaatha naatha deenabaandhavee namaha
OM Sri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha
OM Sri Sai Akarmaaneeka karma sukarminee namaha
OM Sri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha
OM Sri Sai Theerthaaya namaha
OM Sri Sai Vasudeevaaya namaha
OM Sri Sai Sataamgathayee namaha
OM Sri Sai Satyanaaraayanaaya namaha || 80 ||

OM Sri Sai Lokanaathaaya namaha
OM Sri Sai Paavananaaghaaya namaha
OM Sri Sai Amruthamsavee namaha
OM Sri Sai Bhaaskara Prabhaaya namaha
OM Sri Sai Bramhacharya tapascharyaadi suvrathaaya namaha
OM Sri Sai Satyadharma paraayanaaya namaha
OM Sri Sai Siddheshvaraaya namaha
OM Sri Sai Siddha sankalpaaya namaha
OM Sri Sai Yogeshwaraaya namaha
OM Sri Sai Bhagwatee namaha || 90 ||

OM Sri Sai Bhakta vatsalaaya namaha
OM Sri Sai Sathpurushaaya namaha
OM Sri Sai Purushootthamaaya namaha
OM Sri Sai Satyatatva boodhakaaya namaha
OM Sri Sai Kaamaadi shadyri dwamsinee namaha
OM Sri Sai Abheedaanandaama bhava pradhaaya namaha
OM Sri Sai Samasarvamatha sammataaya namaha
OM Sri Sai Sri Dakshinaa moorthiyee namaha
OM Sri Sai Sri Venkateesha ramanaaya namaha
OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha || 100 ||

OM Sri Sai Prapannarthi haraaya namaha
OM Sri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha
OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha
OM Sri Sai Sarvaantharbhahi stitaaya namaha
OM Sri Sai Sarvamangala karaaya namaha
OM Sri Sai Sarvaabhiishta pradhaaya namaha
OM Sri Sai Samaras sanmaarga sthaapanaaya namaha
OM Sri Sai samartha sadguru Sri Sai nathaaya namaha || 108 ||

Source: https://www.vignanam.org/

Leave a Comment